Certificats

Certificats de Qualitat i Excel·lència de la Finca s’Estalella

El nostre sistema de qualitat és la millor eina per a l’organització interna de la Finca s’Etalella per aconseguir l’excel·lència.
Els certificats en turisme sostenible ens serveixen com a eina de millora contínua, pel que fa a la nostre activitat diària i l’impacte exercit sobre l’entorn natural i / o sociocultural de Mallorca.

Espais protegits Red Natura 2000

 

La Xarxa Natura 2000 és una xarxa d’àrees de conservació de la biodiversitat en la Unió Europea. Consta de Zones Especials de Conservació (ZEC), designades d’acord amb la Directiva Hàbitat, així com de Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) establertes en virtut de la Directiva Aus. La seva finalitat és assegurar la supervivència a llarg termini de les espècies i els hàbitats més amenaçats d’Europa, contribuint a detenir la pèrdua de biodiversitat ocasionada per l’impacte advers de les activitats humanes. És el principal instrument per a la conservació de la natura a la Unió Europea.

CBPAE – Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica

El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE), és l’òrgan encarregat de la certificació dels productes agroalimentaris ecològics en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Es tracta d’un òrgan col·legiat i desconcentrat de la conselleria competent en matèria d’agricultura.

Certificació ISO 9001

 

És la norma internacionalment reconeguda que estableix els requisits per a un Sistema de Direcció de Qualitat per a una companyia de servei. ISO 9001 és un acostament a gestionar un negoci pel que fa a la qualitat.

Logotip ecològic de la UE – European Commission